МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО- СЛИВЕН

СЛИВЕН  БУЛ. " БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" №18,  ЕТ.2

ТЕЛ.  611 002, ФАКС: 663 011, e-mail: rio_sliven@mon.bg

 

За директори За учители Училищна мрежа Структура Прием Външно оценяване За ученици

 
   

 
 

 АКТУАЛНА

ИНФОРМАЦИЯ

АКТУАЛНА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ДИРЕКТОРИ

 

 
-

 

Работни места
Полезни връзки
Легализация
Форум
Детски градини
Бюджет
Профил на купувач
Антикорупция
ПОО

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

 

 

Информационна база от заместващи учители

Регионално управление на образованието – Сливен приема заявления от украинци, търсещи или получили международна закрила, които искат да запишат децата си в детска градина или в училище.

Възможност за работа на украински граждани като учители в България
         
   

 

   
         
   

Регионално управление на образованието - Сливен  е териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на предучилищното и училищното образование. РУО - Сливен  е юридическо лице и е  второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. Организацията на дейността  се осъществява в съответствие с разпоредбите на ПУФРУО / Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието / и Правилата за вътрешния ред. 

РУО - Сливен се управлява и представлява от Началник. Правата и задълженията на Началника са указани в чл. 3 на ПУФРУО.

Изпълнението на дейностите се осъществява от:

- Обща администрация - Отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”. Функциите на отдела са указани в чл. 13 на ПУФРУО;

- Специализирана администрация  - Отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”.  Функциите на отдела са указани в чл. 14 на ПУФРУО;

Численост на персонала в РУО - Сливен  -  21, в т.ч.: началник - 1.

           Регионално управление на образованието - Сливен осъществява дейността си по утвърден от министъра на образованието  и науката годишен план. 

Мисия.

Регионално управление на образованието - Сливен създава условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на област Сливен, като управлява и контролира системата на предучилищното и училищното образование на територията на областта.

Визия.

РУО - Сливен е  активната страна при провеждането на държавната политика в средното образование и при координацията на областна и общински власти, училищната мрежа, бизнеса и гражданското общество за учене през целия живот и развитие на икономика, основана на знанието.

 

 

   
     

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Актуални събития

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Уважаеми госпожи и господа,

С цел максимално намаляване на необходимостта от физическо посещение в администрацията, с настоящото съобщение Ви информираме за възможностите, които предоставя Системата за сигурно електронно връчване (е-връчване) за водене на кореспонденция по електронен път – подаване на жалби, сигнали, искания и др., без да е необходимо физическо присъствие в деловодството на нашата администрация. Използването на Системата изисква регистрация и наличието на валиден електронен подпис или ПИК на НОИ. Комуникацията със Системата за е-връчване замества класическия метод за препоръчана поща в съответствие с разпоредбите на Закона за електронното управление. Електронното връчване е система, която позволява изпращане и/или получаване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица. Системата е достъпна за ползване на адрес: https://edelivery.egov.bg/.

Във връзка с обявената от Световната здравна организация спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на опасността от разпространение на коронавирус COVID – 19, апелираме за активност в използването на внедрените в държавната администрация механизми за електронна комуникация.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Във връзка с действието на междуинституционалния механизъм има разкрита телефонна линия и електронна поща  (Тел: 0800 10 112, e-mail: obhvat@mon.bg), на които могат по всяко време да се подават сигнали за отпаднали от образователната система ученици и такива в риск от отпадане. 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------